The O’Shaughnessy at St. Catherine University
2004 Randolph Ave.
St Paul, Minnesota 55105
https://oshag.stkate.edu/